امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

رویدادها

کاربردهای دینامیک سیالاتمحاسباتی در فراوری مواد غذایی
نویسنده:
ترجمه دکتر علی محمد نیکبخت
خلاصه موضوع کتاب

ترجمه دکتر علی محمد نیکبخت

فیزیک خاک با HYDRUS
نویسنده:
ترجمه توسط دکترحبیب خداوردیلو- دکتر سینا بشارت و رحمان باربده
خلاصه موضوع کتاب

Pages