بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: مهندس محمد علی قمی
سمت: کارشناس کامپیوتر/مسئول سایت
تلفن: 2324
محل کار: سایت اینترنت دانشکده
نام: مهندس ناصر بالنده
سمت: مدیر امور عمومی (مدیر اجرایی) دانشکده کشاورزی / مسئول آزمایشگاه مهندسی علوم خاک
تلفن: 2437
محل کار: آزمایشگاه مهندسی علوم خاک
نام: اسماعیل محمد پور
سمت: مستخدم
تلفن:
محل کار: ساختمان قدیم کلاس ها
نام: فرزانه غلامی
سمت: مسئول کتابخانه
تلفن: 2259
محل کار: ساختمان قدیم کلاس ها
نام: رقیه چهارده معصوم
سمت: کارشناس کتابداری
تلفن: 2255
محل کار: ساختمان قدیم کلاس ها
نام: مهندس حجت صادقی
سمت: مسئول آزمایشگاه
تلفن: 2063
محل کار: آزمایشگاه مهندسی علوم خاک
نام: یحی بشیر گنجی
سمت: مسئول دفتر / روابط عمومی
تلفن: 2394
محل کار: ساختمان اداری
نام: میرزا آقا علی پور
سمت: انباردار2
تلفن: 2391
محل کار: ساختمان اداری
نام: پروانه تقی نژاد
سمت: کارشناس پژوهش
تلفن: 2381
محل کار: ساختمان اداری
نام: نادر جعفرزاده
سمت: کارپرداز
تلفن: 2401
محل کار: ساختمان اداری

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:68  این هفته:2711  این ماه:11075  امسال:209347