بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: رقیه محمد زاده
سمت: کارشناس اموزش
تلفن: 2430
محل کار: ساختمان اداری
نام: فریدون اسماعیل پور
سمت: کارمند آموزش
تلفن: 2311
محل کار: ساختمان اداری
نام: هاله جعفری
سمت: کارشناس
تلفن: 2285
محل کار: گروه صنایع غذایی
نام: علی جهانبخش
سمت: کارشناس
تلفن: 3269
محل کار: گروه صنایع غذایی
نام: فیروز مطلم
سمت: مستخدم
تلفن:
محل کار: گروه صنایع غذایی
نام: مهدی محسنی آذر
سمت: کارشناس
تلفن:
محل کار: گروه باغبانی
نام: رامین حاجی تقی لو
سمت: کارشناس
تلفن: 2390
محل کار: گروه باغبانی
نام: پروانه جلیل دوستعلی
سمت: کارشناس
تلفن: 2416
محل کار: گروه باغبانی
نام: خدیجه آقایی
سمت: کارشناس
تلفن: 2416
محل کار: گروه باغبانی
نام: احمد بیکس
سمت: باغبان
تلفن: 2377
محل کار: گلخانه

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:173  این هفته:3099  این ماه:14446  امسال:211373