بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: فیروز مطلم
سمت: مستخدم
تلفن:
محل کار: گروه صنایع غذایی
نام: مهدی محسنی آذر
سمت: کارشناس
تلفن:
محل کار: گروه باغبانی
نام: رامین حاجی تقی لو
سمت: کارشناس
تلفن: 2390
محل کار: گروه باغبانی
نام: پروانه جلیل دوستعلی
سمت: کارشناس
تلفن: 2416
محل کار: گروه باغبانی
نام: خدیجه آقایی
سمت: کارشناس
تلفن: 2416
محل کار: گروه باغبانی
نام: احمد بیکس
سمت: باغبان
تلفن: 2377
محل کار: گلخانه
نام: راضیه زینالی
سمت: کارشناس
تلفن: 2457
محل کار: گروه گیاه پزشکی
نام: مهدی رزمی
سمت: کارشناس
تلفن: 2375
محل کار: گروه گیاه پزشکی
نام: ابراهیم حسن زاده
سمت: تکنسین
تلفن: 2375
محل کار: گروه گیاه پزشکی
نام: هوشنگ قلی زاده
سمت: تکنسین
تلفن: 2437
محل کار: گروه گیاه پزشکی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1190  این هفته:9240  این ماه:29416  امسال:227489