بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: علی شریفی
سمت: کارشناس
تلفن: 2373
محل کار: گروه آب
نام: مهران کنار سرکانی
سمت: کارشناس
تلفن: 2374
محل کار: گروه آب
نام: بهنام حبیب زاده
سمت: کارشناس
تلفن: 2412
محل کار: گروه آب
نام: اسمعیل نامی فر
سمت: کارشناس
تلفن: 2419
محل کار: گروه آب
نام: نقی عبدالله پور
سمت: تکنسین
تلفن: 2374
محل کار: گروه آب
نام: قربان بشیر
سمت: مستخدم
تلفن:
محل کار: گروه آب
نام: محسن برین
سمت: کارشناس
تلفن:
محل کار: گروه خاک
نام: یاسر محسنی
سمت: کارشناس
تلفن: 2437
محل کار: گروه خاک
نام: یحیی حصیرچی
سمت: تکنسین
تلفن: 2437
محل کار: گروه خاک
نام: سیما اسدی
سمت: کارشناسی
تلفن: 2273
محل کار: دامپروری

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1186  این هفته:9236  این ماه:29412  امسال:227485