بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

کارکنان دانشکده

نام: محسن کهیایی
سمت: کارشناس
تلفن: 2187
محل کار: دامپروری
نام: رضا سیاحی
سمت: کارشناس
تلفن: 2254
محل کار: دامپروری
نام: جلال محمدی
سمت: مستخدم
تلفن:
محل کار: دامپروری
نام: جواد سلطانی
سمت: مستخدم
تلفن:
محل کار: دامپروری
نام: یعقوب کریمی
سمت: مسئول ساختمان
تلفن: 3263
محل کار: ساختمان A
نام: سعید محمدی
سمت: مستخدم
تلفن: 3263
محل کار: ساختمان A
نام: دانش چیتساز
سمت: مستخدم
تلفن:
محل کار: ساختمانB

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1198  این هفته:9248  این ماه:29424  امسال:227497