بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه خاک شناسی

نام: دکتر عباس صمدی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

a.samadi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.samadi

 

شماره تلفن: 3246
نام: دکتر میرحسن رسولی صدقیانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: حاصلخیزی خاک و تغذیه بیولوژیک گیاه
گروه آموزشی: خاک شناسی

m.rsadaghiani@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.rsadaghiani

 

شماره تلفن: 3267
نام: دکتر ابراهیم سپهر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

e.sepehr@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.sepehr

 

شماره تلفن: 3256
نام: دکتر حبیب خداوردیلو
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: فیزیک و حفاظت خاک
شماره تلفن: 3064
نام: دکتر سالار رضاپور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: پیدایش و رده بندی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

s.rezapour@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.rezapour

 

شماره تلفن: 3064
نام: دکتر شهرام منافی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: پیدایش و رده بندی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

sh.manafi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.manafi

 

شماره تلفن: 3160
نام: دکتر حمیدرضا ممتاز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: رده بندی خاک و تناسب اراضی
گروه آموزشی: خاک شناسی

h.momtaz@urmia.ac.ir

شماره تلفن: 2458
نام: دکتر حسین عسگرزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیک وروابط آب،خاک و گیاه
گروه آموزشی: خاک شناسی

h.asgarzadeh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.asgarzadeh

 

شماره تلفن: 3268
نام: دکتر فرخ اسد زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فرسایش وحفاظت خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

f.asadzadeh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.asadzadeh

 

شماره تلفن: 3217
نام: مهندس مختار مختارزاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: حفاظت و مدیریت پایدار خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

m.mokhtarzadeh@urmia.ac.ir

شماره تلفن: 3243

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:149  این هفته:3075  این ماه:14422  امسال:211349