بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه علوم دامی

نام: دکتر مهدی مخبر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
گروه آموزشی: علوم دامی
شماره تلفن: 2779
نام: دکترپرویز فرهومند
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: تغذیه طیور
گروه آموزشی: علوم دامی
شماره تلفن: 2264
نام: دکتر علی هاشمی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: ژنتیک واصلاح نژاد
گروه آموزشی: علوم دامی
شماره تلفن: 2280
نام: دکتر رسول پیرمحمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: تغذیه نشخوارکنندگان
شماره تلفن: 2279
نام: دکتر علی میرزا آقازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تغذیه طیور
گروه آموزشی: علوم دامی
شماره تلفن: 2284
نام: دکتر فرهاد فرخی اردبیلی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
گروه آموزشی: علوم دامی
شماره تلفن: 2278
نام: دکتر محسن دانشیار
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: تغذیه طیور
گروه آموزشی: علوم دامی
شماره تلفن: 2341
نام: دکتر یونس علی جو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تغذیه نشخوارکنندگان
گروه آموزشی: علوم دامی
شماره تلفن: 2266
نام: دکتر حامد خلیلوندی بهروزیار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تغذیه نشخوارکنندگان
گروه آموزشی: علوم دامی
شماره تلفن:
نام: دکتر مختار غفاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: ژنتیک واصلاح نژاد
شماره تلفن:

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:161  این هفته:3087  این ماه:14434  امسال:211361