بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی گروه گیاهپزشکی

نام: دکتر مریم خضری
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: پروکاریوت های بیماری زای گیاهی
شماره تلفن: 2368
نام: دکتر مینا راستگو
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: ویروس های بیماری زای گیاهی
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
شماره تلفن: 3255
نام: دکتر مسعود ابرین بنا
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
شماره تلفن: 3264
نام: دکتر یونس رضایی دانش
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
شماره تلفن: 3266
نام: دکتر یوبرت قوستا
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: قارچ شناسی
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
شماره تلفن: 3262
نام: دکتر فریبا مهرخو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی حشرات
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
شماره تلفن: 3255
نام: دکتر سید علی صفوی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی و کنترل بیولوژیک
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
شماره تلفن: 3253
نام: دکتر شهرام آرمیده
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: مبارزه بیولوژیک
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
شماره تلفن: 2355
نام: دکتر شهرام میرفخرایی
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: سیستماتیک حشرات
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
شماره تلفن: 3258
نام: دکتر اروج ولیزادگان
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: سم شناسی کشاورزی
گروه آموزشی: گیاهپزشکی
شماره تلفن: 3259

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:80  این هفته:2723  این ماه:11087  امسال:209359