امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر رامین مناف فر
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
شیلات
مدرک تحصیلی
دکتری ژنتیک آبزیان - بیوتکنولوژی
شماره تلفن
3242
دکتر الیاس رمضانی کاکرودی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلشناسی و گرده شناسی کواترنر
شماره تلفن
داخلی
دکتر احمد ایمانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تغذیه آبزیان
شماره تلفن
3151
دکتر کوروش سروی مغانلو
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
شیلات
مدرک تحصیلی
دکتري شيلات - فیزیولوژی آبزیان
شماره تلفن
داخلی 3219
دکتر نسرین سیدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای ژنتیک و اکوفیزیولوژی جنگل
شماره تلفن
داخلی
دکتر احمد علیجانپور
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای آمار و اندازه¬گیری جنگل
شماره تلفن
داخلی
دکتر عباس بانج شفیعی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت جنگل
شماره تلفن
2501
دکتر نصرالله احمدی فرد
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
شیلات
مدرک تحصیلی
دکترای شیلات- تکثیر و پرورش غذای زنده
شماره تلفن
داخلی 3154
دکتر میرحسن میریعقوب زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکترای آبخیزداری - آب
شماره تلفن
داخلی 3220
دکتر جواد اسحاقی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای اکولوژی جنگل
شماره تلفن
داخلی

Pages