امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر محمدرضا زرگران
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای حشره شناسی و کنترل آفات
شماره تلفن
داخلی
دکتر امید حسین زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت و اقتصاد صنایع چوب
شماره تلفن
داخلی
دکتر مرضیه حجاریان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلداری
شماره تلفن
داخلی
دکتر راحله قاسم زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
شماره تلفن
دکتر مرتضی مفیدی چیلان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکتری علوم مرتع
شماره تلفن
دکتر اصغر خسروشاهی اصل (بازنشسته)
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن
دکتر آرش قیطران پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن
دکتر رسول ایلخانی پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی آب
شماره تلفن
دکتر صابر امیری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
دکتری میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذایی
شماره تلفن

Pages