امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر محمدرضا زرگران
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلداری - حمایت و حفاظت جنگل
شماره تلفن
داخلی
دکتر امید حسین زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلداری
شماره تلفن
داخلی
دکتر مرضیه حجاریان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
جنگلداری
مدرک تحصیلی
دکترای جنگلداری
شماره تلفن
داخلی
دکتر راحله قاسم زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
دکتری اصلاح نباتات گرایش ژنتیک بیومتری
شماره تلفن
دکتر شهرام محمدزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
اقتصاد کشاورزی
مدرک تحصیلی
دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
شماره تلفن
2200
دکتر مرتضی مفیدی چیلان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرتع و آبخیزداری
مدرک تحصیلی
دکتری علوم مرتع
شماره تلفن

Pages