امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر فاروق شریفیان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مدرک تحصیلی
فناوریهای پس از برداشت محصولات کشاورزی
شماره تلفن
دکتر ابوالفضل علیرضالو
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مدرک تحصیلی
فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی،ادویه ای و عطری
شماره تلفن
دکتر بهزاد حصاری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی هیدرولوژی آب
شماره تلفن
دکتر کیوان خلیلی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
منابع آب
شماره تلفن
3217
دکتر وحید رستم پور
مرتبه علمی
استاد یار
گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مدرک تحصیلی
طراحی ماشین،فن آوری پس از برداشت
شماره تلفن
دکتر اسماعیل رضائی چیانه
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
شماره تلفن
2370
دکتر مهدی مخبر
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
علوم دامی
مدرک تحصیلی
ژنتیک و اصلاح نژاد دام
شماره تلفن
2779
دکتر حجت احمدی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
سازه های آبی
شماره تلفن
2379
دکتر عادل حسین پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مکانیک بیوسیستم
مدرک تحصیلی
کنترل کیفیت محصولات وطراحی ماشینهای کشاورزی
شماره تلفن
دکتر هادی علی پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدرک تحصیلی
اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
شماره تلفن
3068

Pages