امروز

سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
گروه زراعت
گروه زراعت

معرفی دانشکده

گروه زراعت  در سال 1344 تاسیس و یکی از اولین هسته های گروه آموزشی دانشکده کشاورزی و دامپروری سابق و دانشگاه فعلی ارومیه می باشد.در حال حاضر این گروه دارای دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات با 2 گرایش 1- زراعت 2- اصلاح نباتات می باشد. دوره کارشناسی ارشد زراعت که از سال 1377دانشجو تربیت می کند.

دوره دکترای زراعت که در سال 1385 دانشجو می پذیرد که در سال 1387 دومین دوره آزمون دکتری زراعت را برگزار کرد و نیز اولین دوره کارشناسی ارشد اصلاح از مهرماه 1387 وارد گروه می شود. گروه زراعت دارای آزمایشگاههای فیزیولوژی,تکنولوژی بذر,کشت بافت , بیوتکنولوژی , گلخانه و مزرعه تحقیقاتی...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
اتوکلاو

ضدعفونی و استریل محیط  کشت و نمونه های آزمایشگاهی

گروه آموزشی:
زراعت
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
انکوباتور

نگهداری نمونه های قارچی

گروه آموزشی:
زراعت
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
میکروسکوپ

مشاهده اسلایدهای میکروسکوپی

گروه آموزشی:
زراعت
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
بینی کولار

مشاهده نمونه های آزمایشگاهی

گروه آموزشی:
زراعت
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
آون

ضدعفونی کردن پتری دیش ها

گروه آموزشی:
زراعت
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
سانتریفیوژ

سانتریفوز نمونه خاک و اب

گروه آموزشی:
زراعت
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):

گروه زراعت

مدیر گروه
گیاهان دارویی
رتبه علمی:
دانشیار
r.amirnia@urmia.ac.ir
معاون گروه
علوم و تکنولوژی بذر
رتبه علمی:
استادیار
m.ghiasi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه زراعت
کارشناسی:
  1. کارشناسی زراعت - زراعت
  2. کارشناسی ارشد زراعت
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
  2. کارشناسی ارشد کشاورزی اگرو
دکتری:
  1. دکتری زراعت
  2. دکتری زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
  3. دکتری زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی

فــرمها