امروز

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
گروه زراعت
گروه زراعت

معرفی دانشکده

گروه زراعت  در سال 1344 تاسیس و یکی از اولین هسته های گروه آموزشی دانشکده کشاورزی و دامپروری سابق و دانشگاه فعلی ارومیه می باشد.در حال حاضر این گروه دارای دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات با 2 گرایش 1- زراعت 2- اصلاح نباتات می باشد. دوره کارشناسی ارشد زراعت که از سال 1377دانشجو تربیت می کند.

دوره دکترای زراعت که در سال 1385 دانشجو می پذیرد که در سال 1387 دومین دوره آزمون دکتری زراعت را برگزار کرد و نیز اولین دوره کارشناسی ارشد اصلاح از مهرماه 1387 وارد گروه می شود. گروه زراعت دارای آزمایشگاههای فیزیولوژی,تکنولوژی بذر,کشت بافت , بیوتکنولوژی , گلخانه و مزرعه تحقیقاتی...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
استریومیکروسکوپ
1. دستگاه تعیین سطح برگ گیاه (مخرب و غیر مخرب) 2. محفظه رشد گیاه (گراس چمبر) 3. اتاقک جوانه‌زنی 4. دستگاه رطوبت‌سنج برگ گیاه (بمب آب گیاه) 5. کلروفیل متر 6. کلروفیل فلورسنس 7. پرومتر
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس علی قمی
شماره تلفن:
23224
نام دستگاه:
کلروفیل متر
کلروفیل متر می تواند محتوای کلروفیل گیاهان را اندازه گیری کند. محتوای کلروفیل و محتوای نیتروژن برگ رابطه بسیار نزدیک دارد. بنابراین، محتوای کلروفیل می تواند تقاضای گیاهان برای نیترو را بازتاب دهد. با استفاده از تستر chlorophyll می توانید انجام دهید برای قرار دادن کود نیتروژن به طور منطقی، بهبود بهره برداری از نیتروژن و حفاظت از محیط زیست.
گروه آموزشی:
مهندسی آب, اصلاح و بیوتکنولوژی, اقتصاد کشاورزی, علوم باغبانی, علوم خاک, زراعت, علوم دامی, علوم و صنایع غذایی, گیاهپزشکی, مکانیک بیوسیستم, دانشکده
مسئول هماهنگ کننده:
آقای مهندس
شماره تلفن:
275

گروه زراعت

مدیر گروه
گیاهان دارویی
رتبه علمی:
دانشیار
r.amirnia@urmia.ac.ir
معاون گروه
علوم و تکنولوژی بذر
رتبه علمی:
استادیار
m.ghiyasi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه زراعت
کارشناسی:
  1. کارشناسی زراعت - زراعت
  2. کارشناسی ارشد زراعت
کارشناسی ارشد:
  1. کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
  2. کارشناسی ارشد کشاورزی اگرو
دکتری:
  1. دکتری زراعت
  2. دکتری زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
  3. دکتری زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی

لیست تجهیزات آزمایشگاهی