امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
سفتی¬سنج دستی

اندازه­گیری میزان سفتی میوه­ ها

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
رفراکتومتر دستی

اندازه­ گیری میزان قند
گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
سطح سنج

اندازه­گیری سطح برگ

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن:
2390
ایمیل (هماهنگ کننده):
Ramin_2732000@yahoo.com
نام دستگاه:
جی سی GC

اندازه گیری برخی ترکیبات شیمیایی


گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر فتاحی
شماره تلفن:
3252
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
سانتریفیوژ یخچالدار

دمای 0 تا دمای محیط با دور حداکثر 10000 در دقیقه مخصوص ویال 2 میلی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
سانتریفیوژ معمولی فالکون 50

حداکثر 4000 دور در دقیقه مخصوص فالکون 50

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
اسپکتروفتومتر

اندازه گیری انزیم uv-viziblr طول موج 5 همزمان 

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
شیکر انکوباتور یخچالدار

دارای سیستم برودتی و حرارتی کشت مایع و ریشه مویی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com
نام دستگاه:
اسپکتروفتومتر Unico

 اندازه گیری فعالیت آنزیم و مواد در فیزیولووژی

گروه آموزشی:
علوم باغبانی
مسئول هماهنگ کننده:
مهدی محسنی آذر
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
mohseniazar@gmail.com

Pages

لیست تجهیزات آزمایشگاهی