امروز

یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

رشته های تحصیلی

گروه جنگلداری
کارشناسی:
 1. علوم و مهندسی جنگل
کارشناسی ارشد:
 1. علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل
 2. علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
دکتری:
 1. علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل
 2. علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
گروه شیلات
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
 1. علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان
 2. علوم ومهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان
 3. زیست فناوری دریا
دکتری:
 1. علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی:
 1. مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی ارشد:
 1. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
 2. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
 3. آگرو اکولوژی
 4. علوم و تکنولوژی بذر
 5. به نژادی و ژنتیک گیاهی
 6. بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتری:
 1. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
 2. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
 3. ژنتیک و به نژادی گیاهی

Pages