امروز

سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

رشته های تحصیلی

گروه مکانیک بیوسیستم
کارشناسی:
 1. کارشناسی مکانیک بیوسیستم
 2. کارشناسی ماشینهای صنایع غذایی
کارشناسی ارشد:
 1. کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
 2. کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
دکتری:
 1. دکترای مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشینهای کشاورزی
 2. دکترای مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
گروه گیاهپزشکی
کارشناسی:
 1. كارشناسي گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد:
 1. كارشناسي ارشد حشره شناسی کشاورزی
 2. كارشناسي ارشد بیماری شناسی کشاورزی
دکتری:
 1. دکتری حشره شناسی
گروه علوم و صنایع غذایی
کارشناسی:
 1. كارشناسي علوم و صنایع غذایی - تبدیل مواد غذایی
کارشناسی ارشد:
 1. كارشناسي ارشد صنایع غذایی
 2. کارشناسی ارشد علوم مواد غذایی
 3. کارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذایی
 4. کارشناسی ارشد فناوری مواد غذایی
دکتری:
 1. دکتری علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
 2. دکتری شیمی مواد غذایی
 3. دکتری میکروبیولوژی مواد غذایی
 4. دکتری مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
گروه علوم دامی
کارشناسی:
 1. كارشناسي علوم دامی - دام
 2. كارشناسي علوم دامی - طیور
کارشناسی ارشد:
 1. کارشناسی ارشد علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام
 2. کارشناسی ارشد علوم دامی - تغذیه نشخوار کنندگان
 3. کارشناسی ارشد علوم دامی - فیزیولوژی دام
 4. کارشناسی ارشد علوم دامی- تغذیه طیور
 5. کارشناسی ارشد علوم دامی- پرورش زنبور عسل
دکتری:
 1. دکتری علوم دامی- تغذیه دام وطیور
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی:
 1. کارشناسی زراعت - زراعت
 2. کارشناسی ارشد زراعت
کارشناسی ارشد:
 1. کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
 2. کارشناسی ارشد کشاورزی اگرو
دکتری:
 1. دکتری زراعت
 2. دکتری زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
 3. دکتری زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
گروه علوم خاک
کارشناسی:
 1. كارشناسي علوم خاک
کارشناسی ارشد:
 1. كارشناسي ارشد علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک
 2. كارشناسي ارشد علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک
 3. كارشناسي ارشد علوم خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 4. كارشناسي ارشد علوم خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی
دکتری:
 1. دکترای شیمی و حاصلخیزی خاک
 2. دکترای خاک - مدیریت حاصلخیزی خاک و زیست فناوری خاک
گروه علوم باغبانی
کارشناسی:
 1. کارشناسی علوم باغبانی
کارشناسی ارشد:
 1. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - میوه کاری
 2. کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
 3. کارشناسی ارشد علوم باغبانی - گیاهان زینتی
 4. کارشناسی ارشد علوم باغبانی-تولید محصولات گلخانه ای
 5. کارشناسی ارشد-مشترک
دکتری:
 1. دکترای علوم باغبانی - میوه کاری
 2. دکتری علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی
 3. دکترای فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ادویه ای و عطری
 4. دکترای فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
گروه اقتصاد کشاورزی
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
 1. كارشناسي ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 2. كارشناسي ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 3. کارشناسی ارشد بازار یابی محصولات کشاورزی
دکتری:
گروه مهندسی آب
کارشناسی:
 1. كارشناسي آب
کارشناسی ارشد:
 1. كارشناسي ارشد سازه های آبی
 2. كارشناسي ارشد آبیاری و زهکشی
 3. كارشناسي ارشد مهندسی منابع آب
دکتری:
 1. دکتری آبیاری و زهکشی
 2. دکتری مهندسی منابع آب
 3. دکتری سازه های آبی
گروه مرتع و آبخیزداری
کارشناسی:
 1. مهندسی طبیعت
کارشناسی ارشد:
 1. علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع
 2. علوم و مهندسی آبخیزداری - سیلاب و رود خانه
 3. علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
دکتری:
 1. علوم و مهندسی آبخیزداری - حفاظت آب و خاک
 2. علوم و مهندسی آبخیزداری - مدیریت حوزه های آبخیز
گروه جنگلداری
کارشناسی:
 1. علوم و مهندسی جنگل
کارشناسی ارشد:
 1. علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل
 2. علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
دکتری:
 1. علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل
 2. علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
گروه شیلات
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:
 1. علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان
 2. علوم ومهندسی شیلات - بوم شناسی آبزیان
 3. زیست فناوری دریا
دکتری:
 1. علوم ومهندسی شیلات - تکثیر و پرو رش آبزیان
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی:
 1. مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی ارشد:
 1. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
 2. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
 3. آگرو اکولوژی
 4. علوم و تکنولوژی بذر
 5. به نژادی و ژنتیک گیاهی
 6. بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتری:
 1. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
 2. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
 3. ژنتیک و به نژادی گیاهی