بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر مهدی یاسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2414-32972414
نام: مهندس نورعلی حق دوست
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2351
نام: دکتر وحید رضاوردی نژاد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: آبیاری و زهکشی
شماره تلفن: 2362
نام: دکتر کامران زینال زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: آبیاری و زهکشی
شماره تلفن: 2374
نام: دکتر محمد همتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سازه های آبی
شماره تلفن: 2417
نام: دکتر عباس صمدی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

a.samadi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.samadi

 

شماره تلفن: 3246
نام: دکتر میرحسن رسولی صدقیانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: حاصلخیزی خاک و تغذیه بیولوژیک گیاه
گروه آموزشی: خاک شناسی

m.rsadaghiani@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.rsadaghiani

 

شماره تلفن: 3267
نام: دکتر ابراهیم سپهر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

e.sepehr@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.sepehr

 

شماره تلفن: 3256
نام: دکتر حبیب خداوردیلو
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: فیزیک و حفاظت خاک
شماره تلفن: 3064
نام: دکتر سالار رضاپور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: پیدایش و رده بندی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

s.rezapour@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.rezapour

 

شماره تلفن: 3064

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:194  این هفته:3120  این ماه:14467  امسال:211394