بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر شهرام منافی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: پیدایش و رده بندی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

sh.manafi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.manafi

 

شماره تلفن: 3160
نام: دکتر حمیدرضا ممتاز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: رده بندی خاک و تناسب اراضی
گروه آموزشی: خاک شناسی

h.momtaz@urmia.ac.ir

شماره تلفن: 2458
نام: دکتر حسین عسگرزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیک وروابط آب،خاک و گیاه
گروه آموزشی: خاک شناسی

h.asgarzadeh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.asgarzadeh

 

شماره تلفن: 3268
نام: دکتر فرخ اسد زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فرسایش وحفاظت خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

f.asadzadeh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.asadzadeh

 

شماره تلفن: 3217
نام: مهندس مختار مختارزاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: حفاظت و مدیریت پایدار خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

m.mokhtarzadeh@urmia.ac.ir

شماره تلفن: 3243
نام: دکتر بهنام دولتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

b.dovlati@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.dovlati

 

شماره تلفن: 3216
نام: دکتر محسن برین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
گروه آموزشی: خاک شناسی

m.barin@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.barin

 

شماره تلفن: 3268
نام: دکترپرویز فرهومند
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: تغذیه طیور
گروه آموزشی: علوم دامی

p.farhoomand@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.farhoomand

 

شماره تلفن: 2264
نام: دکتر علی هاشمی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: ژنتیک واصلاح نژاد
گروه آموزشی: علوم دامی

a.hashemi50@gmail.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hashemi

 

شماره تلفن: 2280
نام: دکتر رسول پیرمحمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: تغذیه نشخوارکنندگان
شماره تلفن: 2279

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:186  این هفته:3112  این ماه:14459  امسال:211386