بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر علی میرزا آقازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تغذیه طیور
گروه آموزشی: علوم دامی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.aghazadeh

 

شماره تلفن: 2284
نام: دکتر فرهاد فرخی اردبیلی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
گروه آموزشی: علوم دامی

f.farrokhi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.farrokhi

 

شماره تلفن: 2278
نام: دکتر محسن دانشیار
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: تغذیه طیور
گروه آموزشی: علوم دامی

m.daneshyar@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.daneshyar

 

شماره تلفن: 2341
نام: دکتر یونس علی جو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تغذیه نشخوارکنندگان
گروه آموزشی: علوم دامی

y.alijoo@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.alijoo

 

شماره تلفن: 2266
نام: دکتر حامد خلیلوندی بهروزیار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تغذیه نشخوارکنندگان
گروه آموزشی: علوم دامی

h.khalilvandi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.khalilvandi

 

شماره تلفن:
نام: دکتر مختار غفاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: ژنتیک واصلاح نژاد
شماره تلفن:
نام: دکتر امیر فیاض مقدم
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: کشت بافت گیاهی
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی

a.fmoghaddam@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.fmoghaddam

 

شماره تلفن: 2771
نام: دکتربابک عبدالهی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی

b.abdollahi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.abdollahi

 

شماره تلفن: 3110
نام: دکتر ایرج برنوسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: بیومتری
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی

i.bernosi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/i.bernosi

 

شماره تلفن: 3113
نام: دکتر رضا درویش زاده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: بیو تکنولوژی گیاهی
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی

r.darvishzadeh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.darvishzadeh

 

شماره تلفن: 2785

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:188  این هفته:3114  این ماه:14461  امسال:211388