بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر مرتضی قدیم زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: بیو تکنولوژی گیاهی
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی

m.ghadimzadeh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghadimzadeh

 

شماره تلفن: 2460
نام: دکتر مراد جعفری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: مهندسی ژنتیک
گروه آموزشی: اصلاح و بیوتکنولوژی

m.jafari@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.jafari

 

شماره تلفن: 3149
نام: دکتر فروغ محترمی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تکنولوژی غلات
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.mohtarami

 

شماره تلفن:
نام: دکتر محسن زندی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: انتقال جرم و حرارت
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.zandi

 

شماره تلفن:
نام: دکتر سجاد پیرسا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: سنسورها و کروماتوگرافی
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

 صفحه شخصی

 

 

شماره تلفن:
نام: دکتر هادی الماسی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تکنولوژی روغنهای خوراکی
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.almasi

 

شماره تلفن:
نام: دکتر محمد علیزاده خالد آباد
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: کنترل کیفیت مواد غذایی
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.alizadeh

 

شماره تلفن:
نام: دکتر محسن اسمعیلی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: مدلسازی خشک کردن
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

m.esmaili@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.esmaiili

 

شماره تلفن: 32912267
نام: دکتر فریبا زینالی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: تکنولوژی گوشت
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.zeynali

 

شماره تلفن:
نام: دکتر محمود رضازاد باری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: زیست فناوری
گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.rezazadehbari

 

شماره تلفن:

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:187  این هفته:3113  این ماه:14460  امسال:211387