بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکترعباس حسنی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: تولید و فراوری گیاهان دارویی
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hassani

 

شماره تلفن: 3065
نام: دکتر محمد رضا اصغری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.asghari

 

شماره تلفن: 3150/2347
نام: دکتر لطفعلی ناصری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: میوه کاری
گروه آموزشی: باغبانی

http://facultystaff.urmia.ac.ir/l.naseri

 

شماره تلفن: 2784
نام: دکتر مریم خضری
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: پروکاریوت های بیماری زای گیاهی
شماره تلفن: 2368
نام: دکتر مینا راستگو
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: ویروس های بیماری زای گیاهی
گروه آموزشی: گیاهپزشکی

m.rastgou@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.rastgou

 

شماره تلفن: 3255
نام: دکتر مسعود ابرین بنا
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
گروه آموزشی: گیاهپزشکی

m.abrinbana@urmia.ac.ir  abrinbana@gmail.com

صفحه شخصی

شماره تلفن: 3264
نام: دکتر یونس رضایی دانش
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
شماره تلفن: 3266
نام: دکتر یوبرت قوستا
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: قارچ شناسی
گروه آموزشی: گیاهپزشکی

y.ghoosta@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.ghoosta

 

شماره تلفن: 3262
نام: دکتر فریبا مهرخو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی حشرات
گروه آموزشی: گیاهپزشکی

f.mehrkhou@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.mehrkhou

 

شماره تلفن: 3255
نام: دکتر سید علی صفوی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی و کنترل بیولوژیک
گروه آموزشی: گیاهپزشکی

a.safavi@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.safavi

 

شماره تلفن: 3253

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:192  این هفته:3118  این ماه:14465  امسال:211392