بازگشت به سایت دانشگاه ارومیه

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر شهرام آرمیده
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: مبارزه بیولوژیک
گروه آموزشی: گیاهپزشکی

shahramaramideh@gmail.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.aramideh

 

شماره تلفن: 2355
نام: دکتر شهرام میرفخرایی
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: سیستماتیک حشرات
گروه آموزشی: گیاهپزشکی

sh.mirfakhraie@yahoo.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.mirfakhraie

 

شماره تلفن: 3258
نام: دکتر اروج ولیزادگان
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: سم شناسی کشاورزی
گروه آموزشی: گیاهپزشکی

valizadegan@gmail.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/o.valizadegan

 

شماره تلفن: 3259
نام: دکتر یونس کریم پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: اکولوژی و کنترل بیولوژیک
گروه آموزشی: گیاهپزشکی

y.karimpour@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.karimpour

 

شماره تلفن: 2355
نام: دکترجمشید اکبریان
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: مبارزه بیولوژیک
گروه آموزشی: گیاهپزشکی

jakbarian2010@gmail.com

http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.akbarian

 

شماره تلفن: 2399
نام: پرفسور محمد حسن صفرعلیزاده
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: اسیب شناسی حشرات
شماره تلفن: 3269
نام: دکتر محمد خداوردیزاده
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی

m.khodavrdizadeh@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/mo.khodaverdizadeh

 

شماره تلفن:
نام: دکتر صدیقه هاشمی بناب
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی

s.hashemibonab@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hashemibonab

 

شماره تلفن:
نام: دکترعذرا جوانبخت
مرتبه علمی: استاد یار
مدرک تحصیلی: اقتصاد و مدیریت واحدهای کشاورزی
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی

o.javanbakht@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/o.javanbakht

 

شماره تلفن: 2828
نام: دکتر مرتضی مولایی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی

m.molaei@urmia.ac.ir

http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.molaei

 

شماره تلفن: 3248

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:189  این هفته:3115  این ماه:14462  امسال:211389