امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

PCR

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

تکثیر قطعات DNA و RNA

نام هماهنگ کننده: 
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
3110
ایمیل (هماهنگ کننده): 
b.abdollahi@urmia.ac.ir
گروه آموزشی: 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی