امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

الکتروفورز

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

جداسازی اسیدهای نوکلئیک

نام هماهنگ کننده: 
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
3110
ایمیل (هماهنگ کننده): 
b.abdollahi@urmia.ac.ir
گروه آموزشی: 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی