امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

انکوباتور

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

نگهداری نمونه های قارچی

نام هماهنگ کننده: 
راضیه زینالی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755281
گروه آموزشی: 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی