امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

بینی کولار

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

مشاهده نمونه های آزمایشگاهی

نام هماهنگ کننده: 
راضیه زینالی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755281
گروه آموزشی: 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی