امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

اسپکتروفتومتر منوآل(دستی) تک کووتی

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

طیف سنجی با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن

نام هماهنگ کننده: 
مهدی رزمی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2375
ایمیل (هماهنگ کننده): 
mehdi.razmi@gmail.com
گروه آموزشی: 
گیاهپزشکی