امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

Spad meter

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه گیری شاخص کلروفیل
نام هماهنگ کننده: 
دکتر احمدی مقدم
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده): 
P.ahmadi@urmia.ac.ir
گروه آموزشی: 
مکانیک بیوسیستم