امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

سویل بین

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

انجام کلیه آزمون های خاک ورزی و ابزار- خاک

نام هماهنگ کننده: 
دکتر مردانی
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده): 
a.mardani@urmia.ac.ir
گروه آموزشی: 
مکانیک بیوسیستم