امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

دستگاه آنالیز بافت محصولات کشاورزی

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه گیری خصوصیات فیزیکی

نام هماهنگ کننده: 
دکتر حسن پور
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده): 
a.hasanpour@urmia.ac.ir
گروه آموزشی: 
مکانیک بیوسیستم