امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دستگاه مدل فیزیکی

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

بررسی جبهه پیشروی وپسروی آب آبیاری
نام هماهنگ کننده: 
دکتر حبیب زاده
گروه آموزشی: 
مهندسی آب