امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرعت سنج دو بعدی (آلک)

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه گیری دبی در فلوم آزمایشگاهی

نام هماهنگ کننده: 
مهندس شریفی
گروه آموزشی: 
مهندسی آب