امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

بد پروفایلر

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

برای اندازه گیری مقدار رسوب بستر کانال و رودخانه

نام هماهنگ کننده: 
مهندس شریفی
گروه آموزشی: 
مهندسی آب