امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دبی سنج لوله

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه گیری دبی در لوله  آزمایشگاهی

نام هماهنگ کننده: 
مهندس شریفی
گروه آموزشی: 
مهندسی آب