امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
دکتری تخصصی
پست الکترونیکی: 
h.khalilvandi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.khalilvandi
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
علوم دامی