امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
دکترای جنگلداری
شماره تلفن: 
داخلی
پست الکترونیکی: 
r.mousavi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.mousavi
پست مدیریتی: 
مدیر گروه
گروه آموزشی: 
جنگلداری