امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
دکترای علوم مرتع
شماره تلفن: 
3223
پست الکترونیکی: 
e.sheidai@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=595&Ln=fa
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
مرتع و آبخیزداری