امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در مهرماه سال 1388 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری فعالیت­های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. این گروه در حال حاضر، نه عضو هیئت علمی رسمی دارد و در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد (دو گرایش مدیریت و علوم زیستی جنگل) و دکتری (دو گرایش مدیریت و علوم زیستی جنگل) در رشته جنگلداری دانشجو می­پذیرد. نام و نام خانوادگی، سابقه آموزشی و پژوهشی و مرتبه علمی اعضای هیئت علمی گروه جنگلداری در جدول 1 نشان داده شده است.

 

معرفی رشته جنگلداری و گرایش­ها

          رشته جنگلداری، علم و هنر مدیریت جنگل است که هدف آن تربیت نیروی متخصص و کارآمد برای حفاظت، احیا، توسعه و بهره­برداری اصولی از جنگل­های طبیعی و دست­کاشت است. با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جنگل­ها در تامین چوب و فرآورده های جنگلی، اشتغال، تولید اکسیژن، ترسیب کربن، جلوگیری از فرسایش خاک و تفرج، اهمیت تربیت کارشناسان و متخصصان توانمند در جهت مدیریت پایدار اکوسیستم­های جنگلی روشن می­شود. دانش آموختگان این رشته تحصیلی می­توانند در مراکز آموزشی و پژوهشی به تدریس و پژوهش پرداخته و همچنین در امور اجرایی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت شوند.

          دوره کارشناسی جنگلداری مشتمل بر هشت نیمسال تحصیلی (چهار سال) است و دانشجویان موظف به گذراندن 137 واحد درسی هستند. طول دوره کارشناسی ارشد دو سال و تعداد واحدهای درسی آن، 32 واحد شامل 10 واحد دروس تخصصی الزامی (مشترک در هر دو گرایش علوم زیستی و مدیریت جنگل)، 16 واحد دروس اختیاری، و 6 واحد پایان­نامه است. تعداد واحدهای درسی دوره دکتری 36 واحد شامل هشت واحد دروس تخصصی الزامی (مشترک)، 10 واحد دروس اختیاری و 18 واحد رساله برای هر دو گرایش است. طول دوره دکترای تخصصی، چهار سال است.