امروز

پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

گروه خاک شناسی

خاک به عنوان يک منبع طبيعي غير قابل تجديد شونده در حال تخريب بوده که به کاهش توليدات کشاورزي منجر شده است. عوامل مختلف و موثر در تخريب خاک شامل : فرسايش ، شوري و سديمي شدن خاکها ، زه دار و ماندابي شدن خاکها ، عدم رعايت نسبت عناصر غذايي ، کاربرد بي رويه بعضي از کودهاي شيميايي ، عدم مصرف کودهاي آْلي ، آلودگيهاي ناشي از مصرف بي رويه کودهاي شيميايي ، تشکيل لايه هاي سخت در اثر حرکت بي رويه ادوات کشاورزي و تخريب ساختمان خاک تحت شرايط اکولوژيکي و مديريتي رايج در خاکهاست. حفاظت خاک به عنوان يک منبع غير قابل تجديد شونده و گرانقيمت در مقابل تخريبهاي ناشي از اين فرآيندها ضروري است. علم خاکشناسي مطالعه نحوه تشکيل خاک ، مورفولوژيکي ، خصوصيات و مديريت خاکهاست که نيازمند شناخت کمي و کيفي از فرآيند هاي فيزيکي ، شيميايي و بيولوژيکي است که در خاک رخ مي دهد. نتايج چنين مطالعاتي به ما اجازه مي دهد استفاده و حفاظت از خاکها و اراضي را براي مصارف کشاورزي ، جنگلداري ، ايجاد تفرجگاهها ، سيتمهاي حمل و نقل ، توسعه شهري و ساير امور بهينه نمود.. گروه خاکشناسي در سال 1374 با 30 نفر دانشجو در مقطع کارشناسي تاسيس شد. قبل از اين تاريخ فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خاکشناسي در گروه زراعت اجرا مي گرديد

 

مسئولین گروه

مدیریت گروه

دکتر سالار رضاپور

معاونت گروه

 دکتر فرخ اسد زاده

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه خاک شناسی

SoilScience@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632