امروز

پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
 
نيمسال دوم سالتحصيلي 97-96
 

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي علوم دامی - دام

كارشناسي علوم دامی - طیور

کارشناسی ارشد علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام

کارشناسی ارشد علوم دامی - تغذیه نشخوار کنندگان

کارشناسی ارشد علوم دامی - فیزیولوژی دام 

کارشناسی ارشد علوم دامی- تغذیه طیور

کارشناسی ارشد علوم دامی- پرورش زنبور عسل

دکتری علوم دامی- تغذیه دام وطیور