امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استاد یار
مدرک و رشته تحصیلی : 
قارچ شناسی و بیماریهای قارچی
شماره تلفن: 
3264
پست الکترونیکی: 
m.abrinbana@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abrinbana
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
گیاهپزشکی