امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
زراعت-علوم و تکنولوژی بذر
شماره تلفن: 
3265
پست الکترونیکی: 
m.ghiasi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mghiasi
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی