امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
تکنولوژی غلات
پست الکترونیکی: 
f.mohtarami@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.mohtarami
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
علوم و صنایع غذایی