امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
دانشیار
مدرک و رشته تحصیلی : 
فرسایش وحفاظت خاک
شماره تلفن: 
3217
پست الکترونیکی: 
f.asadzadeh@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.asadzadeh
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
علوم خاک