امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکس: 
مرتبه علمی: 
مربی
مدرک و رشته تحصیلی : 
سازه های آبی
شماره تلفن: 
2351
پست الکترونیکی: 
h.haghdoust@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.haghdoust
پست مدیریتی: 
معاون گروه
گروه آموزشی: 
مهندسی آب