امروز

جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

گروه گیاهپزشکی در سال 1363 از گروه علوم زراعی جدا شده و گروه مستقل گردید. تا سال 1369 در مقطع کارشناسی فعالیت داشت و از سال 1369 اقدام به برگزاری دوره کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی نمود. از سال 1370 تا حال حاضر 52 نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد از این گروه فارغ التحصیل شده اند در سال 1383 در بهمن ماه رشته حشره شناسی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری حشره شناسی نمود.گروه گیاهپزشکی در سطح کارشناسی دارای دو بخش حشره شناسی و بیماریهای گیاهی می باشد.

این گروه در حال حاضر دارای 11 نفر هیئت علمی دارد و پنج نفر نیز بورسیه در مقطع دکتری در حال تحصیل هستند.تا کنون 67 دانشجوی کارشناسی ارشد از این گروه فارغ التحصیل شده اند و در حال حاضر نیز 15 دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و 9 نفر در دوره دکتری رشته حشره شناسی مشغول به تحصیل و تحقیق می باشند.

گروه آموزشی: 
گیاهپزشکی