امروز

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹

رفراکتومتر دستی

کارکرد/وظیفه دستگاه : 

اندازه­ گیری میزان قند
نام هماهنگ کننده: 
رامین حاجیتقیلو
شماره تلفن (هماهنگ کننده): 
2390
ایمیل (هماهنگ کننده): 
Ramin_2732000@yahoo.com
گروه آموزشی: 
علوم باغبانی