امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

معرفی گروه

پس از تاسیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال 1344, گروه زراعت به عنوان اولین گروه در دانشکده ایجاد گردید. پس از چند سال نام گروه به زراعت و اصلاح نباتات تغییر پیدا کرد. در سال 1391 این گروه به دو گروه مجزا تفکیک و فعالیت مستقل خود را در رشته زراعت و رشته اصلاح وبیو تکنولوژی آغاز نمودند. در مقطع کارشناسی ارشد زراعت، از سال 1377 به تربیت دانشجو می‌پردازد و در همین مقطع گرایش اصلاح نباتات در سال 1387 و گرایش بیوتکنولوژی گیاهی در سال 1388 ایجاد شد. در مقطع دکتری نیز گروه از سال 1385 دانشجوی دکتری زراعت می‌پذیرد. مقطع دکتری در رشته اصلاح نباتات با دو گرایش ژنتیک مولکولی و همچنین ژنتیک بیومتری از سال 1393 به فعالیت‌های آموزشی گروه اضافه گردید. سرانجام در سال 1398 و به دنبال سیاست‌های آموزشی دانشگاه ارومیه دو گروه زراعت و اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی مجددا ادغام و تحت عنوان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی یک گروه...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:
Real time PCR

اندازه­ گیری بیان ژن

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
PCR

تکثیر قطعات DNA و RNA

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
الکتروفورز

جداسازی اسیدهای نوکلئیک

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
دستگاه عکسبرداری از ژل

عکسبرداری از ژلهای DNA و RNA

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
سانتریفیوژ یخچالدارFroilabo

سانتریفیوژ

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
سانتریفیوژ یخچالدارSigma

سانتریفیوژ

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
ترازوی حساس

0.001اندازه­گیری وزنی با دقت

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
دکتر عبدالهی-مهندس رنجبر
شماره تلفن:
3110
ایمیل (هماهنگ کننده):
b.abdollahi@urmia.ac.ir
نام دستگاه:
اتوکلاو

ضدعفونی و استریل محیط  کشت و نمونه های آزمایشگاهی

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
انکوباتور

نگهداری نمونه های قارچی

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
میکروسکوپ

مشاهده اسلایدهای میکروسکوپی

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
بینی کولار

مشاهده نمونه های آزمایشگاهی

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
آون

ضدعفونی کردن پتری دیش ها

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
سانتریفیوژ

سانتریفوز نمونه خاک و اب

گروه آموزشی:
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مسئول هماهنگ کننده:
راضیه زینالی
شماره تلفن:
32755281
ایمیل (هماهنگ کننده):

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مدیر گروه
زراعت- گیاهان دارویی
رتبه علمی:
دانشیار
r.amirnia@urmia.ac.ir
معاون گروه
زراعت-علوم و تکنولوژی بذر
رتبه علمی:
استادیار
m.ghiasi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی:
  1. مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناسی ارشد:
  1. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
  2. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
  3. آگرو اکولوژی
  4. علوم و تکنولوژی بذر
  5. به نژادی و ژنتیک گیاهی
  6. بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتری:
  1. آگرو تکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
  2. آگرو تکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی
  3. ژنتیک و به نژادی گیاهی