امروز

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

Error message

  • Notice: Undefined offset: 10 in keshavarzi2_pager() (line 451 of /var/www/urmia.ac.ir/sites/all/themes/keshavarzi2/drupal7_theme_methods.php).
  • Notice: Undefined offset: 10 in keshavarzi2_pager() (line 473 of /var/www/urmia.ac.ir/sites/all/themes/keshavarzi2/drupal7_theme_methods.php).
گروه علوم خاک

معرفی گروه

خاک به عنوان يک منبع طبيعي غير قابل تجديد شونده در حال تخريب بوده که به کاهش توليدات کشاورزي منجر شده است. عوامل مختلف و موثر در تخريب خاک شامل : فرسايش ، شوري و سديمي شدن خاکها ، زه دار و ماندابي شدن خاکها ، عدم رعايت نسبت عناصر غذايي ، کاربرد بي رويه بعضي از کودهاي شيميايي ، عدم مصرف کودهاي آْلي ، آلودگيهاي ناشي از مصرف بي رويه کودهاي شيميايي ، تشکيل لايه هاي سخت در اثر حرکت بي رويه ادوات کشاورزي و تخريب ساختمان خاک تحت شرايط اکولوژيکي و مديريتي رايج در خاکهاست.

حفاظت خاک به عنوان يک منبع غير قابل تجديد شونده و گرانقيمت در مقابل تخريبهاي ناشي از اين فرآيندها ضروري است. علم خاکشناسي مطالعه نحوه تشکيل خاک ، مورفولوژيکي ، خصوصيات و مديريت...

ادامه معرفی

تجهیزات آزمایشگاهی

نام دستگاه:

نفوذپذیری خاک دست نخورده
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:

اسيديته گل اشباع در خاک

اسيديته گل اشباع در آب
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:

قابليت هدايت الكتريكي در خاک

قابليت هدايت الكتريكي در آب

گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:

تعیین درصد رطوبت خاک

درصد اشباع
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):
نام دستگاه:
گروه آموزشی:
علوم خاک
نام هماهنگ کننده:
گروه خاک
شماره تلفن (هماهنگ کننده):
32755284
ایمیل (هماهنگ کننده):

Pages

گروه علوم خاک

مدیر گروه
فیزیک و حفاظت خاک
رتبه علمی:
دانشیار
h.khodaverdiloo@urmia.ac.ir
معاون گروه
فرسایش وحفاظت خاک
رتبه علمی:
دانشیار
f.asadzadeh@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

گروه علوم خاک
کارشناسی:
  1. كارشناسي علوم و مهندسی خاک
کارشناسی ارشد:
  1. كارشناسي ارشد مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاکو ارزیابی اراضی
  2. كارشناسي ارشد مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
  3. كارشناسي ارشد مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه
  4. كارشناسي ارشد مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش بیولوژِی و بیوتکنولوژی خاک
دکتری:
  1. دکتای مدبریت حاصلخیزی و فناوری خاک گرایش شیمی،حاصلخیزی خاک و تغذیه