امروز

جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر اصغر خسروشاهی اصل (بازنشسته)
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم و صنایع غذایی
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی
شماره تلفن
دکتر حجت احمدی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
سازه های آبی
شماره تلفن
2379
دکتر مجید منتصری
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
منابع آب
شماره تلفن
2358-32752741
دکتر حسین رضایی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
منابع آبی
شماره تلفن
2415-32752741
دکتر جواد بهمنش
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
سازه های آبی
شماره تلفن
2348-32755338
دکتر وحید رضاوردی نژاد
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی آب
مدرک تحصیلی
آبیاری و زهکشی
شماره تلفن
2362
دکتر عباس صمدی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
شیمی و حاصلخیزی خاک
شماره تلفن
3246
دکتر میرحسن رسولی صدقیانی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
حاصلخیزی خاک و تغذیه بیولوژیک گیاه
شماره تلفن
3267
دکتر ابراهیم سپهر
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
شیمی و حاصلخیزی خاک
شماره تلفن
3256
دکتر حبیب خداوردیلو
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
علوم خاک
مدرک تحصیلی
فیزیک و حفاظت خاک
شماره تلفن
3064

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »