امروز

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

نمابر دانشکده: 32779558

دفتر ریاست دانشکده:   مستقیم 32775035 - داخلی 2394

معاون آموزشی دانشکده: داخلی 2392

معاون پژوهشی دانشکده: داخلی 2388

----------------------------------------------------------------------

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740   (044)